REGISTRO DIARIO

CHEKIN DIARIO

Dia 1

Ingreso Diario 10 Puntos

Dia 2

Ingreso Diario 20 Puntos

Dia 3

Ingreso Diario 25 Puntos

Dia 4

Ingreso Diario 30 Puntos

Dia 5

Ingreso Diario 35 Puntos

Dia 6

Ingreso Diario 40 Puntos

Dia 7

Ingreso Diario 50 Puntos